Õppeaasta eesmärgid


Emmaste Põhikooli üldtööplaan 2022/23 õa


Läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 1 2022-2023 õa (28.10.2022)


Üldtööplaan on koostatud lähtudes:
1. kooli arengukavast
2. õppekavast
3. õppeaasta üldeesmärkidest


Õppeaasta üldeesmärgid:
1. Ainetevaheline lõiming: klassipõhine, astmepõhine, valdkonnapõhine jms.

PROJEKTINÄDALAD:
* tervis ja ohutus 26.09-07.10
* karjääri planeerimine ja elukestev õpe 14.-25.11
* tehnoloogia ja innovatsioon 16.-27.01
* kultuuriline identiteet 20.02-10.03
* südamenädal 10.04-21.04
* jätkusuutlik keskkond 8.05-19.05

2. Ukraina õpilaste toetamine lõimumisel Eesti haridussüsteemi.
* eesti keele õpe
* õpilaste osalemine kooli ühisüritustel

3. Stuudiumi tõhusam kasutamine

4. Õpirühma jätkumine II ja III kooliastmes

5. I kooliastme hindamissüsteemi parendamine

Emmaste Põhikooli üldtööplaan 2022/23 õa


Läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 1 2022-2023 õa (28.10.2022)


Üldtööplaan on koostatud lähtudes:
1. kooli arengukavast
2. õppekavast
3. õppeaasta üldeesmärkidest


Õppeaasta üldeesmärgid:
1. Ainetevaheline lõiming: klassipõhine, astmepõhine, valdkonnapõhine jms.

PROJEKTINÄDALAD:
* tervis ja ohutus 26.09-07.10
* karjääri planeerimine ja elukestev õpe 14.-25.11
* tehnoloogia ja innovatsioon 16.-27.01
* kultuuriline identiteet 20.02-10.03
* südamenädal 10.04-21.04
* jätkusuutlik keskkond 8.05-19.05

2. Ukraina õpilaste toetamine lõimumisel Eesti haridussüsteemi.
* eesti keele õpe
* õpilaste osalemine kooli ühisüritustel

3. Stuudiumi tõhusam kasutamine

4. Õpirühma jätkumine II ja III kooliastmes

5. I kooliastme hindamissüsteemi parendamine