Õppeaasta eesmärgid


1. Õppe- ja kasvatustöö

 • Iga õpilase individuaalse arengu toetamine
 1. Diferentseeritud töö õpilastega – erivajaduste märkamine, nõrgemate toetamine ja andekatega tegelemine.
 2. Huviringide mitmekesisus koostöös VAKiga.
 3. Kujundava hindamise rakendamine, I kooliastmes oskusainetes antakse hinnangulist tagasisidet.
 • Õppetöö mitmekesistamine
 1. Ühisürituste korraldamine, külalisesinejate kutsumine, õppekäigud.
 2. Õppeainete vaheline lõiming, õpetamine teise aine võtmes (kord õppeperioodi jooksul).
 3. Õuesõppe võimaluste kasutamine, õpperaja stendide uuendamine.
 4. Teiste koolide külastamine ja nende kogemustest õppimine.
 • IKT vahendite aktiivsem kasutamine
 1. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös, õpetajate omavaheliste kogemuste ja abi jagamine.
 2. Põnevate tundide kajastamine kooli blogis.
 3. Õpetajate ja õpilaste koolitamine.

2. Keskkond

 • Kiusamisvaba kool
 1. Ühtsete kokkulepete (reeglite) sõnastamine, visualiseerimine ja rakendamine.
 2. Koolivägivald – märkamine, ennetamine, kohene sekkumine.
 3. TORE liikumise käivitamine.
 4. Tegevused vahetundides, suuremad juhendavad väiksemaid.
 • Õpikeskkonna kaasajastamine
 1. Klassimööbli uuendamine.
 2. Mängud, tabelid, mudelid, seinte ja põranda kasutamine.
 3. Igasse klassi projektor.

3. Koostöö huvigruppidega

 • Koolielu kajastamine ja info jagamine
 1. Kooli kodulehe uuendamine, vastutaja määramine.
 2. Kooli blogi loomine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias ja blogis.
 • Koostöö arendamine lastevanemate, VAKi ja kooli pidajaga
 1. Ühisüritused, lastevanemate klubi.
 2. Erinevate huvigruppide kaasamine kooli arengukava väljatöötamisse.

1. Õppe- ja kasvatustöö

 • Iga õpilase individuaalse arengu toetamine
 1. Diferentseeritud töö õpilastega – erivajaduste märkamine, nõrgemate toetamine ja andekatega tegelemine.
 2. Huviringide mitmekesisus koostöös VAKiga.
 3. Kujundava hindamise rakendamine, I kooliastmes oskusainetes antakse hinnangulist tagasisidet.
 • Õppetöö mitmekesistamine
 1. Ühisürituste korraldamine, külalisesinejate kutsumine, õppekäigud.
 2. Õppeainete vaheline lõiming, õpetamine teise aine võtmes (kord õppeperioodi jooksul).
 3. Õuesõppe võimaluste kasutamine, õpperaja stendide uuendamine.
 4. Teiste koolide külastamine ja nende kogemustest õppimine.
 • IKT vahendite aktiivsem kasutamine
 1. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös, õpetajate omavaheliste kogemuste ja abi jagamine.
 2. Põnevate tundide kajastamine kooli blogis.
 3. Õpetajate ja õpilaste koolitamine.

2. Keskkond

 • Kiusamisvaba kool
 1. Ühtsete kokkulepete (reeglite) sõnastamine, visualiseerimine ja rakendamine.
 2. Koolivägivald – märkamine, ennetamine, kohene sekkumine.
 3. TORE liikumise käivitamine.
 4. Tegevused vahetundides, suuremad juhendavad väiksemaid.
 • Õpikeskkonna kaasajastamine
 1. Klassimööbli uuendamine.
 2. Mängud, tabelid, mudelid, seinte ja põranda kasutamine.
 3. Igasse klassi projektor.

3. Koostöö huvigruppidega

 • Koolielu kajastamine ja info jagamine
 1. Kooli kodulehe uuendamine, vastutaja määramine.
 2. Kooli blogi loomine, tegevuste kajastamine sotsiaalmeedias ja blogis.
 • Koostöö arendamine lastevanemate, VAKi ja kooli pidajaga
 1. Ühisüritused, lastevanemate klubi.
 2. Erinevate huvigruppide kaasamine kooli arengukava väljatöötamisse.