Inimesed

Õpilasesindus 2023/2024


 1. Carolin Ala 9.kl
 2. Erki Pranno 8.kl
 3. Sandra Rull 7.kl
 4. Karl-Markus Sadul 8.kl
 5. Kiur Tuberg 9.kl
 6. Andreas Ugam 6.kl

 

Lisa nr 1

direktori käskkirjale nr 16  03.11.2016.a.

EMMASTE PÕHIKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

§ 1. Üldsätted

(1) Emmaste Põhikooli õpilasesindus (edaspidi ÕE) on aktiivsete õpilaste ühendus, mis seisab õpilaste huvide eest, arendab õpikeskkonda ja otsustab õpilaselu puudutavate küsimuste üle.

(2) ÕE juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, kooli põhimäärusest ja kodukorrast, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, heast tavast ja kooli juhtkonna otsustest.

(3) ÕE on demokraatlikult juhitav organ, kus kõik otsused võetakse vastu ühisel kokkuleppel.

(4) ÕE ei ole juriidiline isik.


§ 2. Koosseis
(1) Emmaste Põhikooli ÕE on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis moodustatakse üldjuhul 5.-9.klassi õpilastest, üheks õppeaastaks, valimiste kaudu, mille korraldab kooli juhtkond. ÕE koosseis valitakse I trimestri jooksul.
(2) ÕE suuruseks on 5-9 liiget. Liikmete täpse arvu kinnitab enne valimisi kooli juhtkond.

§ 3. Eesmärgid
(1) Aktiviseerida ja organiseerida kooli õpilasi.
(2) Koguda ja analüüsida õpilaste soove ja ettepanekuid õppetöö ja koolikorralduse küsimuses.
(3) Vahendada infot õpilaste ja õpetajate ning kooli juhtkonna vahel.
(4) Esitada ettepanekuid õpilasi puudutavate probleemide lahendamiseks.
(5) Õpilasürituste korraldamine koostöös huvijuhiga kooli üldtööplaani alusel.
(6) Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine.
(7) Koostöö teiste õpilasesindustega.

§ 4. Õigused
(1) Esindada vajadusel õpilasi kooli õppenõukogus ja hoolekogus.
(2) Saada kooli juhtkonnalt abi õpilasi puudutavate probleemide lahendamiseks.
(3) Teha ettepanekuid ja otsida lahendusi õpilasi puudutavatele küsimustele.
(4) Koostöös huvijuhiga korraldada üritusi, avaldada uudiseid, kuulutusi, artikleid.
(5) Teha ettepanekuid õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate tunnustamiseks.
(6) Viia läbi küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi, millest lähtuvalt teha kooli juhtkonnale ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks.

§ 5. Kohustused
(1) Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust, kooli kodukorda, ÕE põhimäärust.
(2) Pidada kinni kooli juhtkonna otsustest ja juhtkonna ning ÕE vahelisest kokkulepetest.
(3) Aidata aktiivselt kaasa ÕE tegevuse eesmärkide saavutamisele.
(4) Informeerida kaasõpilasi ÕE tegevusest ja otsustest.
(5) Olla eeskujuks kaasõpilastele.
(6) Tegutseda kooli huvides, sealhulgas hoolitsedes kooli maine tõstmise ja traditsioonide säilitamise eest.

§ 6. Põhimäärus
(1) ÕE põhimäärus on ÕE tegevuse aluseks ja see on avalikustatud kooli kodulehel.
(2) Põhimääruse kinnitab kooli direktor hoolekogu heakskiidul.
(3) Põhimääruse muutmine algatatakse ÕE poolt. Kooli direktoril ja huvijuhil on õigus teha omapoolseid ettepanekuid seoses põhimäärusega.
(4) Põhimäärus ja selle muudatused kinnitatakse hoolekogu heakskiidul direktori poolt.

§ 7. Juhtimine
(1) ÕE igapäevast tegevust juhib ÕE poolt valitud president. ÕE võib valida ka asepresidendi ja sekretäri.
(2) Punktis 1 mainitud liikmed valitakse esitatud kandidaatide hulgast ÕE poolt salajasel hääletamisel üheks õppeaastaks.
(3) Hääletamisel on igal õpilasel üks hääl.
(4) ÕE presidendi ülesanded:

            1) ÕE tegevuse juhtimine, s.h. koosolekute kokku kutsumine ja läbi viimine;

            2) ÕE ja kooli juhtkonna otsuste täitmine;
            3) ÕE esindamine või ÕE esindaja määramine;
(5) Asepresident täidab ÕE presidendi kohuseid tema puudumisel.
(6) Sekretär protokollib ÕE koosolekuid.

§ 8. Õpilasesinduse koosolekud
(1) ÕE koosolekutest võtavad osa kõik liikmed.
(2) ÕE koosolekud toimuvad reeglina kord kuus.
(3) Otsuseid võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega.
(4) ÕE koosolekud protokollitakse.

§ 9. Tegevuste lõpetamine
(1) Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb ÕE president või kooli juhtkond.
(2) ÕE tegevus lõpetatakse, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 ÕE liikmetest.
(3) ÕE tegevuse lõpetamiseks esitatakse ÕE liikmete poolt kirjalik avaldus kooli direktorile.
(4) Otsuse tegevuse lõpetamise kohta kinnitab kooli hoolekogu heakskiidul kooli direktor.

 1. Carolin Ala 9.kl
 2. Erki Pranno 8.kl
 3. Sandra Rull 7.kl
 4. Karl-Markus Sadul 8.kl
 5. Kiur Tuberg 9.kl
 6. Andreas Ugam 6.kl

 

Lisa nr 1

direktori käskkirjale nr 16  03.11.2016.a.

EMMASTE PÕHIKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

§ 1. Üldsätted

(1) Emmaste Põhikooli õpilasesindus (edaspidi ÕE) on aktiivsete õpilaste ühendus, mis seisab õpilaste huvide eest, arendab õpikeskkonda ja otsustab õpilaselu puudutavate küsimuste üle.

(2) ÕE juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, kooli põhimäärusest ja kodukorrast, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, heast tavast ja kooli juhtkonna otsustest.

(3) ÕE on demokraatlikult juhitav organ, kus kõik otsused võetakse vastu ühisel kokkuleppel.

(4) ÕE ei ole juriidiline isik.


§ 2. Koosseis
(1) Emmaste Põhikooli ÕE on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis moodustatakse üldjuhul 5.-9.klassi õpilastest, üheks õppeaastaks, valimiste kaudu, mille korraldab kooli juhtkond. ÕE koosseis valitakse I trimestri jooksul.
(2) ÕE suuruseks on 5-9 liiget. Liikmete täpse arvu kinnitab enne valimisi kooli juhtkond.

§ 3. Eesmärgid
(1) Aktiviseerida ja organiseerida kooli õpilasi.
(2) Koguda ja analüüsida õpilaste soove ja ettepanekuid õppetöö ja koolikorralduse küsimuses.
(3) Vahendada infot õpilaste ja õpetajate ning kooli juhtkonna vahel.
(4) Esitada ettepanekuid õpilasi puudutavate probleemide lahendamiseks.
(5) Õpilasürituste korraldamine koostöös huvijuhiga kooli üldtööplaani alusel.
(6) Kooli traditsioonide järgimine ja edendamine.
(7) Koostöö teiste õpilasesindustega.

§ 4. Õigused
(1) Esindada vajadusel õpilasi kooli õppenõukogus ja hoolekogus.
(2) Saada kooli juhtkonnalt abi õpilasi puudutavate probleemide lahendamiseks.
(3) Teha ettepanekuid ja otsida lahendusi õpilasi puudutavatele küsimustele.
(4) Koostöös huvijuhiga korraldada üritusi, avaldada uudiseid, kuulutusi, artikleid.
(5) Teha ettepanekuid õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate tunnustamiseks.
(6) Viia läbi küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi, millest lähtuvalt teha kooli juhtkonnale ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks.

§ 5. Kohustused
(1) Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust, kooli kodukorda, ÕE põhimäärust.
(2) Pidada kinni kooli juhtkonna otsustest ja juhtkonna ning ÕE vahelisest kokkulepetest.
(3) Aidata aktiivselt kaasa ÕE tegevuse eesmärkide saavutamisele.
(4) Informeerida kaasõpilasi ÕE tegevusest ja otsustest.
(5) Olla eeskujuks kaasõpilastele.
(6) Tegutseda kooli huvides, sealhulgas hoolitsedes kooli maine tõstmise ja traditsioonide säilitamise eest.

§ 6. Põhimäärus
(1) ÕE põhimäärus on ÕE tegevuse aluseks ja see on avalikustatud kooli kodulehel.
(2) Põhimääruse kinnitab kooli direktor hoolekogu heakskiidul.
(3) Põhimääruse muutmine algatatakse ÕE poolt. Kooli direktoril ja huvijuhil on õigus teha omapoolseid ettepanekuid seoses põhimäärusega.
(4) Põhimäärus ja selle muudatused kinnitatakse hoolekogu heakskiidul direktori poolt.

§ 7. Juhtimine
(1) ÕE igapäevast tegevust juhib ÕE poolt valitud president. ÕE võib valida ka asepresidendi ja sekretäri.
(2) Punktis 1 mainitud liikmed valitakse esitatud kandidaatide hulgast ÕE poolt salajasel hääletamisel üheks õppeaastaks.
(3) Hääletamisel on igal õpilasel üks hääl.
(4) ÕE presidendi ülesanded:

            1) ÕE tegevuse juhtimine, s.h. koosolekute kokku kutsumine ja läbi viimine;

            2) ÕE ja kooli juhtkonna otsuste täitmine;
            3) ÕE esindamine või ÕE esindaja määramine;
(5) Asepresident täidab ÕE presidendi kohuseid tema puudumisel.
(6) Sekretär protokollib ÕE koosolekuid.

§ 8. Õpilasesinduse koosolekud
(1) ÕE koosolekutest võtavad osa kõik liikmed.
(2) ÕE koosolekud toimuvad reeglina kord kuus.
(3) Otsuseid võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälte enamusega.
(4) ÕE koosolekud protokollitakse.

§ 9. Tegevuste lõpetamine
(1) Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb ÕE president või kooli juhtkond.
(2) ÕE tegevus lõpetatakse, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 ÕE liikmetest.
(3) ÕE tegevuse lõpetamiseks esitatakse ÕE liikmete poolt kirjalik avaldus kooli direktorile.
(4) Otsuse tegevuse lõpetamise kohta kinnitab kooli hoolekogu heakskiidul kooli direktor.